Kazar_Roddo_Satin_White_Bronze_G150_DimToWarm_On_Low_1